Speak up: Safely report a wrongdoing

Safely report an issue if you suspect any work-related wrongdoing

At ComAp we follow a strict Ethical Code and Confidentiality Policy which protects us against conflicts of interest and upholds the principles of fair business practices. 


We have also introduced a Whistleblowing Policy to reveal and handle any work-related wrongdoings. 


We believe that if anyone can safely, with no threat of harm, report any work-related wrongdoing, it would help us stop the wrongdoers and protect ComAp’s values.

How to file a report?

What could you report?

Any work-related wrongdoing. You can report any problem that has caused or may cause harm to you, your colleagues, customers, partners or ComAp as a whole.

This could be serious wrongdoings such as financial fraud, corruption, bribery or other illegal activity and we encourage you to report them as soon as possible. Or it could be anything inconsistent with ComAp values, such as offensive or humiliating treatment of people, or unwelcomed advances of sexual nature. 

Do you need to prove the wrongdoing?

No. You do not need to prove the wrongdoing; a reasonable suspicion or a genuine concern is enough.

What happens after you report?

  1. We will confirm the receipt and we will treat your report confidentially. We won’t reveal your identity.
  2. We will not retaliate or tolerate any retaliation against you.
  3. We will assess your report and investigate it.
  4. We will inform you about the outcome of our investigation.Can you report if you don’t work for ComAp?

Yes. Anyone can “blow the whistle”. It can be our employees, distributors, suppliers, partners, customers, volunteers, interns, or just anyone who cares.

contact us img

Thank you for your trust and for helping us prevent any wrongdoing at ComAp!

Whistleblowing contact information

Bezpečně nahlaste problém, pokud máte podezření na protiprávní jednání v souvislosti s prací

Ve společnosti ComAp se řídíme přísnými předpisy jako je Ethical Code či Confidentiality Policy, které nás chrání před střetem zájmů a prosazují zásady poctivého podnikání. 


Nyní jsme také zavedli Zásady oznamování protiprávního jednání, abychom odhalili a řešili jakékoli protiprávní jednání související s prací. 


Možnost oznámit protiprávní jednání, bezpečně a bez hrozby újmy, nám pomůže zastavit případné pachatele a ochránit hodnoty společnosti ComAp.

Jak podat oznámení?

Co můžete oznámit?

Jakékoli protiprávní jednání či pochybení související s prací. Můžete nahlásit jakýkoli problém, který způsobil nebo může způsobit újmu vám, vašim kolegům, zákazníkům, partnerům nebo ComApu jako celku.

Může se jednat o závažná protiprávní jednání, jako jsou finanční podvody, korupce, úplatkářství nebo jiná nezákonná činnost; prosíme, nahlaste je co nejdříve. Nebo to může být cokoli, co není v souladu s hodnotami společnosti ComAp, například urážlivé nebo ponižující zacházení s lidmi nebo nežádoucí návrhy sexuální povahy.

Musíte protiprávní jednání dokázat?

Ne. Stačí důvodné podezření nebo skutečná obava, že k protiprávnímu jednání dochází.

Co se stane po oznámení?

  1. Potvrdíme přijetí vašeho oznámení a s vaším oznámením budeme zacházet důvěrně. Neprozradíme vaši totožnost.
  2. Nebudeme vás za oznámení trestat, ani tolerovat jakoukoli odvetu vůči vám.
  3. Vaše oznámení posoudíme a prošetříme.
  4. O výsledku našeho šetření vás budeme informovat.

Můžete podat oznámení, pokud nepracujete pro ComAp?

Ano. Můžete být naším zaměstnancem, distributorem, dodavatelem, partnerem, zákazníkem, dobrovolníkem, stážistou nebo osobou v obdobném postavení.

contact us img

Děkujeme vám za důvěru a za to, že nám pomáháte předcházet protiprávnímu jednání ve společnosti ComAp!

Kontaktní informace pro oznamování protiprávního jednání:

Oznámení je možné učinit i prostřednictvím oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Společnost ComAp a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osob, která pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b), bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

Our website uses cookies and similar technologies to provide you the best experience and to understand how you use our site.

You may either „Accept all“ by which you agree with using functional, analytical and marketing cookies. By pressing „Revoke“ only necessary cookies shall be allowed to enable the website and applications function correctly. To revoke your consent you can do it from footer menu in Change cookie preferences section.

You can find more information on the Cookie page and the Privacy section .